Menu

Menu

Internat

Regulamin internatu

REGULAMIN  INTERNATU

PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

im. WŁADYSŁAWA ZAWADZKIEGO

W WISZNICACH

 

§1

Cele i zadania Internatu

Internat:

 1. Umożliwia uczniom naukę  i wspomaga opiekuńczo-wychowawczą rolę szkoły i rodziny oraz stwarza optymalne warunki do rozwoju  zainteresowań
  i uzdolnień.
 2. Zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 3. Dąży do  usamodzielnienia wychowanków
  i przygotowuje ich

      do dorosłego życia z uwzględnieniem ich poczucia własnej wartości  i twórczej aktywności.

Do zadań Internatu należy:

 1. Zapewnienie wychowankom zakwaterowania
  i całodziennego wyżywienia.
 2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych.
 3. Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań   i uzdolnień.
 4. Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samorządności i samodzielności.
 5. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo -gospodarczych.
 6. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym  oraz organizowania imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.

§2

Organizacja Internatu

 1. Internat dysponuje 70 miejscami.
 2. Jedna grupa wychowawcza liczy do 35 wychowanków.
 3. Internat czynny jest od niedzieli (godz.16.00) do piątku (godz. 16.00).
 4. Rozkład dnia w Internacie:

          7.00 - pobudka

          7.00 -   8.15- śniadanie

          8.00 - 15.10- zajęcia szkolne

         15.10 - 16.30- czas wolny i zajęcia planowane

         16.30 - 18.30- nauka własna

         18.30 - 19.00- kolacja

         18.30 - 21.00- czas wolny

         21.00 - 22.00- toaleta wieczorna

         22.00 -   7.00- cisza nocna

 

5. Regulamin przyjęć do internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im.  Władysława Zawadzkiego
w Wisznicach stanowi załącznik
do regulaminu Internatu.

§3

Prawa wychowanków

Wychowankowie Internatu mają prawo do:

 1. Zakwaterowania i wyżywienia.
 2. Udziału we wszystkich zajęciach organizowanych
  w internacie oraz
  w innych zajęciach prowadzonych przez placówki działające w środowisku.
 3. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie.
 4. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu internatu zgodnie z jego przeznaczeniem i o wyznaczonych porach.
 5. Nauki oraz korzystania z audycji telewizyjnych, filmów

      (po godz. 22.00 za zgodą dyżurnego wychowawcy).

 1. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych Internatu.
 2. Przyjmowania osób odwiedzających do godz.16.30 oraz w godzinach 18.30 – 20.30.

§4

Obowiązki wychowanków

Wychowankowie Internatu mają obowiązek:

 1. Systematycznego uczenia się, racjonalnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę własną.
 2. Przestrzegania przepisów bhp i p.poż. .
 3. Punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.
 4. Zmiany obuwia w Internacie.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się
  w każdym miejscu.
 6. Pełnienia dyżurów porządkowych.
 7. Wpisywania się do zeszytu wyjść.
 8. Zgłaszania nieobecności w Internacie.
 9. Informowania wychowawcę o wyjeździe z Internatu
  i telefonicznym zwolnieniu przez rodzica.
 10. Przestrzegania rozkładu dnia.
 11. Dbania o czystość i estetykę w pomieszczeniach
  i otoczeniu Internatu.
 12. Przestrzegania higieny osobistej i schludnego wyglądu.
 13. Szanowania mienia Internatu oraz własności innych wychowanków.
 14. Zgłaszania zauważonych usterek zagrażających bezpieczeństwu.
 15. Informowania wychowawców o wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych.
 16. Regularnego uiszczania opłat za wyżywienie.
 17. Odpowiedzialności materialnej za zniszczone mienie
  w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach użytkowych.
 18. Przechowywania pieniędzy i cennych rzeczy w szafce osobistej.
 19. Klucze do pokoi w czasie nieobecności wychowanków znajdują się w pokoju wychowawców.
 20. W przypadku zagubienia klucza do pokoju wychowankowie niezwłocznie powiadamiają o tym wychowawcę grupy i ponoszą całkowity koszt dorobienia klucza.

§5

Zakazy

Wychowankom zabrania się:

 1. Posiadania i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie placówki.
 2. Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających.
 3. Przywłaszczania cudzego mienia.
 4. Posiadania, palenia papierosów i e-papierosów na terenie internatu.
 5. Siadania na parapetach i wychylania się z okna.
 6. Zamykania pokoi od wewnątrz w czasie wolnym, nauki własnej oraz ciszy nocnej.
 7. Samowolnego opuszczania Internatu bez wiedzy i zgody wychowawcy.
 8. Posiadania przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu wychowanków.
 9. Posiadania grzałek, czajników, grzejników, żelazek.
 10. Samowolnego przeprowadzania się do innego pokoju.
 11. Samowolnego przenoszenia mebli i sprzętu z pokoju  do pokoju.
 12. Przestawiania mebli w pokojach mieszkalnych.
 13. Wynoszenia naczyń ze stołówki.

 

§6

Samorząd internatu

 1. W internacie działa samorząd, który jest organem przedstawicielskim wszystkich jego mieszkańców.
 2. Samorząd Internatu tworzą reprezentanci ogółu mieszkańców Internatu wybierani w głosowaniu na okres jednego roku szkolnego.
 3. W skład samorządu Internatu wchodzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik.
 4. W samorządzie Internatu funkcjonują sekcje:
 1. gospodarczo-porządkowa,
 2. kulturalno-naukowa.
 1. Do zadań Samorządu Internatu należy:
 1. Tworzenie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 2. Organizowanie wzajemnej pomocy w nauce.
 3. Inicjowanie działalności kulturalnej, sportowej
  i rozrywkowej.
 4. Reprezentowanie mieszkańców internatu w ważnych sprawach  ich dotyczących.

§7

Nagrody

Wychowanek jest nagradzany zgodnie z punktowym systemem oceniania.

Wychowanek może być wyróżniony i nagradzany za:

 1. Dobre wyniki w nauce.
 2. Wysoką kulturę osobistą.
 3. Aktywny udział w pracach na rzecz internatu
  i środowiska.
 4. Pomoc koleżeńską w nauce.

Nagroda może być udzielona w następującej formie:

 1. Pochwały wychowawcy.
 2. Pochwały kierownika.
 3. Listu pochwalnego do rodziców.

§8

Kary

 1. Wychowanek może być ukarany za:
 1. Lekceważenie obowiązków szkolnych.
 2. Naruszenie nietykalności osobistej.
 3. Niszczenie mienia Internatu.
 4. Posiadanie, spożywanie oraz przebywanie pod wpływem alkoholu.
 5. Posiadanie, zażywanie, rozprowadzanie oraz przebywanie

     pod   wpływem  środków psychoaktywnych.

 1. Kradzieże.
 2. Chuligaństwo.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu.
 4. Łamanie obowiązujących przepisów prawa.

2. Kara może być udzielona w następującej formie:

 1. Uwagi.
 2. Obowiązku wykonania wyznaczonej przez wychowawcę pracy

     porządkowej na rzecz internatu lub szkoły.

 1. Zakazu uczestniczenia w imprezach kulturalnych organizowanych

   przez szkołę.

 1. Upomnienia wychowawcy.
 2. Nagany wychowawcy.
 3. Upomnienia kierownika.
 4. Nagany kierownika.
 5. Pobytu warunkowego na czas określony

   w rygorze natychmiastowej wykonalności z pominięciem gradacji

   kar w przypadku:

 • Spożywania, przebywania pod wpływem alkoholu na terenie Internatu.
 • Posiadania, zażywania i rozprowadzania substancji 

     psychoaktywnych na terenie Internatu.

 • Stosowania fizycznej lub psychicznej formy przemocy.
 • Samowolnego opuszczenia Internatu.
 • Konfliktu z prawem.
 1. Usunięcia z Internatu.
 1. Decyzję o pobycie warunkowym na czas określony podejmuje zespół

wychowawczy Internatu w porozumieniu z dyrektorem szkoły

i wychowawcą klasy.

 1. Okres pobytu warunkowego jest rozpatrywany indywidualnie.
 2. Decyzję o usunięciu wychowanka z Internatu podejmuje Rada

Pedagogiczna.

 1. Wychowanek otrzymuje kary zgodne z Punktowym Systemem Oceniania.

 

§9

Dokumentacja

Obowiązująca dokumentacja:

 1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej
 2. Dzienniki zajęć.
 3. Zeszyt uwag.
 4. Zeszyt wyjść i wyjazdów.
 5. Indywidualne karty wychowanków.
 6. Oświadczenie rodziców i wychowanków zawiera:
  1. Akceptację regulaminu internatu.
  2. Informację o stanie zdrowia.
  3. Akceptację warunków mieszkaniowych.
  4. Zgodę na wyjście z internatu w wyznaczonym czasie wolnym.
  5. Zgodę na samodzielny powrót do domu.
  6. Zgodę na przeprowadzenie badania alkotestem

lub badanie testowe na zawartość środków psychoaktywnych.

  1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Zgodę na udział w zajęciach sportowych.
 1. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo.
 2. Kronika.
 3. Księga wychowanków.
 4. Księga meldunkowa.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców internatu.
 2. Kierownik internatu przedstawia treść Regulaminu Internatu wychowankom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym.
 3. Szkoła oraz pracownicy internatu nie ponoszą odpowiedzialności            za działania wychowanków w czasie wolnym po opuszczeniu internatu lub w przypadku samowolnego opuszczenia internatu.
 4. Opiekunowie prawni akceptując treść niniejszego Regulaminu jednocześnie zrzekają się roszczeń wobec szkoły
  i wychowawców internatu w przypadku nie przestrzegania regulaminu przez wychowanka.

 

 

 

 

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
  21-580 Wisznice
  ul. Warszawska 44
 • (083)3782010